REGULAMIN KONKURSU

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przez Organizatora Konkursu za
pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.

I. Definicje

1. Organizator – organizatorem Konkursu (zwanego dalej: „Konkursem”) jest Vitabalans Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Krasińskiego 17/1 31-111 Kraków, NIP 7282631955 (zw. dalej „Organizatorem”). REGON: 120133857, adres do korespondencji ul. Narbutta 5/1, 02-564 Warszawa.
2. Konkurs – konkurs ogłoszony i prowadzony za pośrednictwem portalu
społecznościowego Facebook.
3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221
kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

II. Postanowienia ogólne

1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
4. Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
5. Zwycięzca Konkursu upoważnia Organizatora na opublikowanie jego danych osobowych (imienia i nazwiska) na Facebooku.

6. Konkurs rozpoczyna się 6.12.2023 r. na profilu marki Vitabalans Polska w serwisie Facebook i trwa do godz. 23.59 dnia 15.12.2023 r.

7. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

III. Uczestnicy. Zasady Konkursu

1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest: posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook oraz zgłoszenie chęci udziału w konkursie zgodnie z zasadami określonymi w poście konkursowym.
3. Czas trwania konkursu określony jest w poście konkursowym.
4. Zwycięzcę na podstawie zgłoszeń Uczestników wybiera Organizator.
5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.

6. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także zawierające treści reklamujące produkty lub usługi konkurencyjne w stosunku do produktów i usług oferowanych przez Organizatora nie będą brane pod uwagę.

IV. Nagrody

1. Nagroda w Konkursie określona jest w poście konkursowym.
2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani nagroda zastępcza.
4. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcy kurierem na koszt Organizatora z zastrzeżeniem, iż Organizator pokrywa koszty wysyłki nagród wyłącznie na terenie Polski.
5. W celu przekazania nagród Zwycięzca w ciągu 14 dni zobowiązany jest skontaktować się poprzez fanpage Organizatora celem podania danych umożliwiających dostarczenie nagrody.
6. W przypadku nieprzekazania Organizatorowi danych, o których mowa w ust. 5 w ciągu 14 dni nagroda nie zostanie wydana.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

8. Łączna wartość nagród wynosi 120 zł.

V. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu – w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania nagrody oraz (w razie wystąpienia takiej potrzeby) publicznego podania imienia i nazwiska Zwycięzców Konkursu.
3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO. Uczestnikom przysługuje prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Uczestnik ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych.
6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie oraz kontaktu lub weryfikacji zwycięzców Konkursu. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.

VI. Postanowienia końcowe

1. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie do Organizatora.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez Uczestników.

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu oraz interpretacji zapisów w nim zawartych, o ile nie będzie to naruszać praw nabytych przez Uczestników.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.12.2023 r.

8. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www Vitabalans Polska.

9. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.